Privatumo Politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

 • Elektroninės parduotuvės www.salonshop.ee (toliau – elektroninė parduotuvė) asmens duomenų valdytojas yra „Salonshop Baltic AS”, kurios juridinis adresas yra Valgevase 13 Talinas 10414, registracijos kodas 10205387, telefono numeris +372 677 7328 ir elektroninio pašto adresas info@salonshop.ee (toliau – Pardavėjas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

 • Kliento Pardavėjui pateikti asmens duomenys įvedami į elektroninės parduotuvės duomenų bazę ir naudojami pirkimo-pardavimo sutarčiai vykdyti, tolesniam paslaugų vystymui ir personalizavimui.
 • Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:
 • Vardas ir pavardė
 • Gimimo data
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Pristatymo adresas
 • Einamosios sąskaitos numeris
 • Mokėjimo kortelės duomenys
 • Kliento pateikti asmens duomenys nebus atskleidžiami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Kliento pasirinktas pristatymo būdas, ir teisės aktuose numatytus atvejus.
 • Pardavėjas yra asmens duomenų valdytojas, kuris mokėjimams atlikti reikalingus asmens duomenis perduoda duomenų tvarkytojui UAB „Montonio Finance”.
 • Mokant už pirkinius šifruotas duomenų perdavimas bankams užtikrina Pirkėjo asmeninių banko duomenų, kurių Pardavėjas negali gauti, saugumą.
 • Pardavėjas pasilieka teisę siųsti Pirkėjo el. pašto adresu informaciją apie naujus Pardavėjo ir jo partnerių produktus ir reklaminius pasiūlymus tik tuo atveju, jei Pirkėjas išreiškė pageidavimą gauti tokią informaciją ir nurodė, kad nori gauti tiesioginio pašto pranešimus.
 • Klientas gali bet kada atsisakyti gauti tiesioginio pašto pranešimus, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu arba vadovaudamasis el. laiške, kuriame pateikiamas pasiūlymas, pateiktais nurodymais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

 • Asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti sutartį su klientu.
 • Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti teisines prievoles.
 • Duomenys tvarkomi gavus kliento sutikimą naujienlaiškio siuntimo tikslu.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 • „Salonshop Baltic AS”, kaip duomenų tvarkytojas, asmens duomenis saugo priklausomai nuo jų tvarkymo tikslo, bet ne ilgiau kaip 7 metus.
 • Pirkėjų, kurie e. parduotuvėje pirko kaip svečiai, asmens duomenys ir pirkimo informacija bus saugomi 3 metus nuo pirkimo datos.
 • Asmens duomenys bus ištrinti, kai uždarysite savo internetinės parduotuvės paskyrą (išskyrus atvejus, kai duomenis būtina saugoti apskaitos tikslais).
 • Pasibaigus šiems terminams, asmens duomenys bus automatiškai ištrinami arba paverčiami anoniminiais.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 • Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos tikrinti.
 • Duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie jo asmens duomenų tvarkymą.
 • Duomenų subjektas turi teisę papildyti arba ištaisyti netikslius duomenis.
 • Jei duomenų valdytojas tvarko duomenų subjekto asmens duomenis remdamasis duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą.
 • Norėdamas pasinaudoti šia teise, duomenų subjektas gali kreiptis į elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo skyrių adresu info@salonshop.ee

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR PRIEIGA PRIE DUOMENŲ

 • Asmens duomenys saugomi „Zone” serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje arba į Europos ekonominę erdvę įstojusių šalių teritorijoje. Duomenys gali būti perduodami į šalis, kurių duomenų apsaugos lygį Europos Komisija įvertino kaip tinkamą, ir į Jungtinėse Amerikos Valstijose esančias bendroves, kurios yra pasirašiusios „Privatumo skydo” sistemą.
 • Prieiga prie asmens duomenų suteikiama internetinės parduotuvės darbuotojams, kurie gali susipažinti su asmens duomenimis, kad galėtų spręsti techninius klausimus, susijusius su naudojimusi internetine parduotuve, ir teikti klientų aptarnavimo paslaugas.
 • Internetinė parduotuvė įgyvendina tinkamas fizines, organizacines ir IT saugumo priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ir atskleidimo.
 • Asmens duomenų perdavimas duomenų tvarkytojams (pvz., transporto paslaugų teikėjams ir duomenų kaupikliams) Asmens duomenys tvarkomi remiantis internetinės parduotuvės ir duomenų tvarkytojų sutartimis. Tvarkydami asmens duomenis, duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones.

ASMENS DUOMENŲ IŠTRYNIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

 • Norėdami paprašyti ištrinti savo asmens duomenis, turite susisiekti su Pardavėju el. paštu info@salonshop.ee. Į prašymą ištrinti duomenis bus atsakyta ne vėliau kaip per 7 dienas. Patvirtinus prašymą, asmens duomenys bus ištrinti, išskyrus atvejus, kai yra teisėtas poreikis tokius duomenis išsaugoti.
 • Kilus ginčui dėl asmens duomenų tvarkymo, Klientas turi teisę kreiptis į Pardavėją el. paštu info@salonshop.eu arba kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją(https://www.aki.ee/et) ar teismą.

SLAPUKAI

 • E. parduotuvė naudoja slapukus, kad užtikrintų geresnę naudotojo patirtį. Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, kurį naršyklė automatiškai išsaugo Kliento naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami informacijai apie tai, kaip Klientas naudojasi e. parduotuve, rinkti.
 • Elektroninėje parduotuvėje naudojami sesijos ir nuolatiniai slapukai.
 • Laikoma, kad klientas priėmė slapukus, jei jo interneto naršyklės nustatymuose įjungti slapukai.
 • Klientas gali ištrinti ir/ar blokuoti savo įrenginiuose saugomus slapukus, pakeisdamas atitinkamus savo interneto naršyklės nustatymus. Jei slapukai nenaudojami, E-parduotuvės funkcionalumas gali būti apribotas.
 • Be slapukų, elektroninė parduotuvė renka ir analizuoja anoniminę žiniatinklio statistiką naudodama pikselių žymes ir analizės programinės įrangos „Google Analytics” įrankius.

IŠVADOS

 • Šios duomenų apsaugos sąlygos parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Estijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu ir Estijos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais.
 • Duomenų valdytojas pasilieka teisę visiškai ar iš dalies keisti duomenų apsaugos sąlygas, apie pakeitimus informuodamas duomenų subjektus interneto svetainėje www.salonshop.ee.